KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

 

LANDMARK INTERNATIONAL TEKSTİL TİC. A.Ş. (LANDMARK) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu metni hazırlamış ve yayınlamıştır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Hukuki Sebebi ve İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz, Web sitemizden kurduğunuz üyelik ilişkisi, alışverişleriniz, doldurduğunuz formlar, chatbot alanından yaptığınız yazışmalar üzerinden elektronik ortamda doğrudan tarafınızdan toplanmaktadır.  

 

LANDMARK’tan ürün veya hizmet satın almanız, web sitemiz üzerinden üyelik sözleşmemizi kabul ederek üye olmanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda; kimlik bilgileri (Ad, Soyad,Cinsiyet, Doğum tarihi(zorunlu değildir) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, telefon bilgileri), satın aldığınız/talep ettiğiniz ürünlere ait bilgiler, LANDMARK tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2 Fıkrası uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifası ile yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve zorunlu meşru menfaatlerimiz (her bir süreç için bu gerekçeler birlikte veya ayrı ayrı geçerli olabilir) hukuki gerekçeleri kapsamında işlenecektir. Web sitemiz üzerinden üyelik veya alışveriş ilişkisi kurulmadan veri paylaşmanız durumunda ise (örneğin chatbot vb. yardım uygulaması üzerinden yaptığınız yazışmalar) paylaştığınız bilgiler açık rızanıza istinaden işlenebilecektir.

 

Ayrıca iletişim verilerinizi kullanarak tarafınıza reklam, kampanya ve tanıtım içerikli ticari ileti göndermek için izninizi talep edeceğiz.  Açık rıza veya elektronik ticari ileti izni için ilgili alanda yer alan kutucukları işaretleyerek onaylamanız yeterli olacaktır. İzinlerinizi dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

 

Başlıca Veri İşleme Amaçlarımız

Web sitesi üyelik süreçlerinin, mal/hizmet satış süreçlerinin, satış sonrası destek hizmetlerinin, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,  finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bbilgi verilmesi, talep/şikayetlerin takibi ve sonuçlandırılması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim ve bilgi güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

LANDMARK tarafından işlenen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla ve bu Politika’da yer verilen amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilinecektir.

 

LANDMARK, kişisel verilerinizi aşağıdaki yurt içi alıcı gruplarına aktarabilecektir:

  Sizlere sunulan hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarımıza,

  Hizmetlerin sunulması, tanıtılması ve benzeri amaçlarla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları,

  Web sitemizin ve sosyal medya hesaplarımızın yönetimi için hizmet aldığımız reklam ajanslarına,

  Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,

  Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,

  Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,

 

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.          

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak ve kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte LANDMARK’ın MASLAK MAH. DEREBOYU CAD. BİLİM SOK. NO:5/A SUN PLAZA KAT:16 34398 SARIYER-İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla veya [email protected] adresine e posta olarak iletebilirsiniz.

Veri sahiplerinin (İlgili kişilerin) kişisel verilerine ilişkin taleplerini Şirketimize yazılı olarak iletmeleri durumunda Şirket veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütmektedir.

Şirket, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. Şirketimiz ayrıca ilgili Kişinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. İlgili kişinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, Landmark tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

 

LANDMARK INTERNATIONAL TEKSTİL TİC. A.Ş. (Veri Sorumlusu)

Adres: MASLAK MAH. DEREBOYU CAD. BİLİM SOK. NO:5/A SUN PLAZA KAT:16 34398 SARIYER-İSTANBUL

Mersis No: 0721004938700012

Web Adresi: www.aldoshoes.com.tr  

Telefon: +90 212 403 5700